Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W niniejszym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.poznanianka.pl/

Administratorem strony jest POZNANIANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ulicy Norwida 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033922, numer NIP: 6710202880, numer REGON: 330242437.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: poznanianka@onet.pl ; telefonicznie: 943526081 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany wyżej.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

POZNANIANKA Sp. z o.o. dba o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowano dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. kontaktując się z POZNANIANKA Sp. z o.o., korzystając ze sklepu online przekazujesz swoje dane osobowe, a POZNANIANKA Sp. z o.o. gwarantuje Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody (poza podmiotami/kategoriami podmiotów, o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu).
 2. POZNANIANKA Sp.z.o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom.
 3. POZNANIANKA Sp.z.o.o. korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 4. [Adam Popł1] 

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies.

Korzystanie z te strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest POZNANIANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ulicy Norwida 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033922, numer NIP: 6710202880, numer REGON: 330242437.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. POZNANIANKA Sp. z.o.o zachęca Cię do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony POZNANIANKA Sp. z.o.o uważa za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody POZNANIANKA Sp. z.o.o dołożyło starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych POZNANIANKA Sp. z.o.o dopuściło się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do POZNANIANKA Sp. z.o.o z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres e-mail (wskazany powyżej) lub pisemnie na adres naszej siedziby również wskazany powyżej. POZNANIANKA Sp. z.o.o dołożyło jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały w miarę możliwości wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Pamiętaj, że podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. POZNANIANKA Sp. z.o.o gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone przez POZNANIANKA Sp. z.o.o z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

POZNANIANKA Sp. z.o.o zapewnia, aby dane osobowe przetwarzane były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

POZNANIANKA Sp. z.o.o opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących podstawach:

 1. legalność – POZNANIANKA Sp. z.o.o dba o ochronę prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
 2. bezpieczeństwo − POZNANIANKA Sp. z.o.o zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;
 3. prawa Jednostki − POZNANIANKA Sp. z.o.o umożliwia osobom, których dane osobowe są przetwarzane, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
 4. rozliczalność – POZNANIANKA Sp. z.o.o zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykaz powierzeń. POZNANIANKA Sp. z.o.o informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom księgowym współpracującym z POZNANIANKA Sp. z.o.o;
 2. Kancelariom prawnym współpracującym z POZNANIANKA Sp. z.o.o;
 3. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z POZNANIANKA Sp. z.o.o;
 4. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT POZNANIANKA Sp. z.o.o;
 5. Firmom kurierskim i pocztowym;
 6. Biurom podróży.

Wszystkie podmioty, którym POZNANIANKA Sp. z.o.o powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Dokonanie rezerwacji. Dokonując rezerwacji przez naszą stronę internetową musisz podać dane niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zgłoszenia w systemie rezerwacji hotelu, to jest: imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku żądania faktury VAT konieczne jest podanie: nazwy firmy, adresu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia rezerwacji. W przypadku dokonywania płatności online przetwarzane będą również Twoje dane rozliczeniowe.

Dane przekazane POZNANIANKA Sp. z.o.o w związku z rezerwacją, przetwarzane są w celu realizacji i obsługi rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o rezerwacjach będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez POZNANIANKA Sp. z.o.o w celach statystycznych. Pamiętaj również, że POZNANIANKA Sp. z.o.o ma obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o rezerwacjach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji rezerwacji oraz jej obsłudze. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez POZNANIANKA Sp. z.o.o Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz POZNANIANKA Sp. z.o.o dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane POZNANIANKA Sp. z.o.o w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a w przypadku ich nieuwzględnienia - do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez POZNANIANKA Sp. z.o.o Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy POZNANIANKA Sp. z.o.o.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z POZNANIANKA Sp. z.o.o za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz POZNANIANKA Sp. z.o.o swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu z POZNANIANKA Sp. z.o.o. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne POZNANIANKA Sp. z.o.o (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i POZNANIANKA Sp. z.o.o nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś z POZNANIANKA Sp. z.o.o (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy POZNANIANKA Sp. z.o.o, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies i inne technologie śledzące[Use2] 

Strona POZNANIANKA Sp. z.o.o, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Informacja o cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne POZNANIANKA Sp. z.o.o wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.

Cookies podmiotów trzecich. Strona POZNANIANKA Sp. z.o.o, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. POZNANIANKA Sp. z.o.o wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. POZNANIANKA Sp. z.o.o korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Marketing. POZNANIANKA Sp. z.o.o korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.

Narzędzia społecznościowe. POZNANIANKA Sp. z.o.o zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak na przykład subskrypcja profilu społecznościowego Facebook. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratora serwisu społecznościowego Facebook. Pozostałe serwisy społecznościowe, z których korzysta POZNANIANKA Sp. z.o.o zostały już wskazane we wstępnej części niniejszego dokumentu.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze na którym umieszczona jest strona. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez POZNANIANKA Sp. z.o.o w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. POZNANIANKA Sp. z.o.o w zasadzie nie wykorzystuje logów serwera.