Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka Poznanianka Spółka z o.o. w Kołobrzegu przy ul. Norwida 1.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i hotelu oraz zasady przebywania na terenie hotelu, zwanym w dalszej części regulaminu Ośrodkiem.

3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, informatorze w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej www.poznanianka.pl

4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty meldunkowej.

5. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.  Poznanianka Sp. z o.o. (właściciel ośrodka) informuje,  że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.

6. Ośrodek ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.

8. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

9. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy.

10. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

11. Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.

12. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.

13. Życzenie przedłużenia doby należy zgłosić w recepcji hotelowej do godziny 8.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Ośrodek uwzględni prośbę w miarę dostępu wolnych pokoi.

14.  Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie doby pobytu, za które naliczany jest koszt  50% stawki podstawowej, przedłużenie doby trwa maksymalnie do godziny 18.00

15. W ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 07.00.

16. Do ośrodka nie można wnosić i przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

17. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.

18. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

19. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona kwota 500zł, obejmująca czyszczenie pokoju.

20. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, Ośrodek może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

21. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe

Gościom zabrania się wynoszenia poza teren ośrodka przedmiotów stanowiących wyposażenie.

22. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.

23. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

24. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

25. Ośrodek odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

26. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

27.  Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu hotelowym.

28. Przedmioty pozostawione w Ośrodku będą odsyłane na wskazany przez Gościa adres, po wcześniejszym opłaceniu kosztów przesyłki.

29. Pozostawione rzeczy Ośrodek przechowuje przez 2 miesiące.

30. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

31. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.

32. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Ośrodek, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

33 W Ośrodku obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym. Male psy mogą przebywać jedynie w wyznaczonych pokojach.

34. W Ośrodku obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Poznanianka Spółka z o.o. ul. Norwida 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-020-2880 zwana dalej „Ośrodkiem”.

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka.

3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Ośrodek może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

4. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Ośrodek usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Ośrodek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

5. Osrodek informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

6. Ośrodek informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

7. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.

8. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) Kancelariom prawnym współpracującym z Ośrodkiem,

b) Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Ośrodkiem,

c) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu,

d) Firmom kurierskim i pocztowym,

e) Biurom podróży.

9. Ośrodek informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Ośrodku za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Ośrodka przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Ośrodek pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.